Organization

Stichting ITC Foundation

Stichting ITC Foundation

Naam:

Stichting ITC Foundation

RSIN nr:

002947055

Contactgegevens:

Stichting ITC Foundation, Hengelosestraat 99, 7514 AE Enschede

Bestuur:

J.W. Besemer (voorzitter)
A. Heddema (penningmeester)
H.F.L. Ottens
Mw. C.L. Schönfeld
M. Molenaar (secretaris)

Beloning beleid:

Vergoeding 1000 euro per jaar

Niet-bestuursleden:

Mw. M. Verburg (adjunct-secretaris)

Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel de bevordering van de instandhouding en de ontwikkeling van de Faculteit ITC van de Universiteit Twente (hierna: UT) en haar eventuele rechtsopvolgers, indien en voor zo lang deze zich in ieder geval bezig houden met:
  1. het geven van wetenschappelijk onderwijs, het verrichten en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, het in internationaal verband verstrekken van adviezen en het bijdragen aan de wetenschappelijke ontwikkeling op gebieden van:
   1. de geo-informatievoorziening en aardobservatie;
   2. het gebruik van geo-informatie en aardobservatie voor het beheer en de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen en voor landgebruik;
   3. het gebruik van geo-informatie en aardobservatie voor de analyse, het begrijpen en het bewaken van ruimtelijke processen;
   4. de operationalisering van kennis op deze gebieden voor civiele doeleinden en ter ondersteuning van goed bestuur; en
  2. het dienstbaar maken van de resultaten van haar werkzaamheden aan de sociaal-economische ontwikkeling van volkeren in het algemeen en van ontwikkelingslanden in het bijzonder.
 2. Bij de verwezenlijking van de doelstelling neemt de stichting het beleid van de UT in acht.

Financiele verantwoording

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Door het bestuur worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting opgemaakt en op papier gesteld.
 4. Het bestuur is verplicht de in de beide vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
 5. De balans en de staat van baten en lasten worden vastgesteld door het bestuur.

Het bestuur laat alvorens tot vaststelling over te gaan deze stukken doen onderzoeken door een op voorstel van het College van Bestuur van de UT aangewezen controller of accountant. Indien het College van Bestuur van de UT niet of niet tijdig tot zodanig voorstel overgaat is het bestuur zelf bevoegd een terzake deskundige aan te wijzen. Het bestuur biedt de vastgestelde balans en staat van baten en lasten ter kennisneming aan het College van Bestuur van de UT en de Decaan van de Faculteit ITC van de UT. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting voor het komende boekjaar vast en biedt deze voor aanvang van het jaar aan het College van Bestuur en de Decaan van de Faculteit ITC van de UT ter kennisname aan.

Verkorte balans 2014 Stichting ITC Foundation (PDF).

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De doelstelling van de ITC Foundation is vastgelegd in artikel 2 van de statuten.

De wijze waarop de doelstellingen gerealiseerd moeten worden is vastgelegd in artikel 3. In het kort houdt deze bepaling het volgende in:

A.Toezien op de nakoming van de overdrachtovereenkomst en daarin zonodig als partij optreden met een bijzondere rol ten aanzien van het vastgoed, dat tot eind 2009 in eigendom was van het ITC. Deze taak eindigt op 1 januari 2020 (artikel 3, onderdelen a., b., c., d. en e.). 

B. Het verlenen van financiële en andere steun onder meer bij het instellen van leerstoelen en het verlenen van prijzen aan de faculteit ITC (artikel 3, onderdelen g. en h.). 

C. Het geven van adviezen aan het CvB en de Faculteit op wetenschappelijk en Hoofdlijnenmaatschappelijk terrein (artikel 3, onderdeel f.).

Ad A: 

Het bestuur van de Foundation voert regelmatig overleg (minimaal 2x per jaar) met de Decaan en de Directeur Bedrijfsvoering van de Faculteit ITC aangaande de voortgang van de integratie in de UT. Indien er ontwikkelingen zijn die dat rechtvaardigen voert de Foundation overleg met het CvB van de UT. Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan de ontwikkelingen t.a.v.. beheer en gebruik van het bovenbedoelde vastgoed. Ingeval van verandering van gebruik en/of vervreemding oefent de Foundation  haar instemmingsrecht uit.

Ad B:

 • De foundation heeft op verzoek va de Faculteit een beurzenfonds ingesteld voor PhD studenten, die onvoldoende middelen hebben om te voorzien in hun levensonderhoud tot aan de  promotiedatum. Hier komen alleen studenten uit ontwikkelingslanden voor in aanmerking als zij al twee jaar succesvol aan hun onderzoek hebben gewerkt en aannemelijk is dat zij dit binnen twee jaar intramuraal succesvol kunnen afronden.
 • De Foundation stelt jaarlijks een prijs beschikbaar voor de beste publicatie van een PhD student.

Ad C:

Het bestuur van de Foundation voert regelmatig overleg (minimaal 2x per jaar) met de Decaan en de Directeur Bedrijfsvoering van de Faculteit ITC aangaande de ontwikkelingen op wetenschappelijk en maatschappelijk terrein aangaande het taakveld van de Faculteit